REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO STUDIO WAJDZIK

§1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady i warunki:
  1. świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, w tym w szczególności tworzenia i korzystania z Konta utworzonego w Sklepie Internetowym;
  2. składania i realizacji Zamówień w Sklepie Internetowym, znajdującym się pod adresem: https://studiowajdzik.pl/ .
 2. Regulamin został sporządzony przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
  1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740);
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287);
  3. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

§ 2.  Definicje

 1. Następującym sformułowaniom użytym w Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:
  1. Cena– cena Produktu brutto, podana w Sklepie Internetowym obok informacji o Produkcie. Cena wyrażona jest w złotych i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT);
  2. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Produktów, w szczególności:
 1. firmę kurierską;
 2. operatora skrytek pocztowych (paczkomatów).
 1. Konto– funkcjonalność Sklepu Internetowego udostępniana po Rejestracji w Sklepie Internetowym, za pomocą której Zamawiający składa Zamówienia i/lub korzysta z innych funkcji Sklepu Internetowego opisanych w Regulaminie;
 2. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych ze Sprzedawcą, w tym zawierająca Umowę, które to czynności nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 3. Koszty Dostawy – opłata za dostarczenie zamówionego Produktu lub Produktów na adres dostawy wskazany przez Zamawiającego, pobierana przez Sprzedawcę zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach Sklepu Internetowego. Koszty Dostawy są wyrażone w złotych i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);
 4. Koszyk– elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Zamawiający wybiera Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia oraz określa jego/ich parametry, takie jak ilość (liczba) Produktu lub Produktów oraz – w zależności od dostępnych opcji – sposób realizacji Zamówienia i forma Płatności;
 5. Płatność – czynność polegająca na zapłacie wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy, stanowiącego sumę Cen poszczególnych Produktów objętych Zamówieniem oraz Kosztu Dostawy, pomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki;
 6. Rejestracja – zespół czynności polegających na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do utworzenia przez Użytkownika Konta w Sklepie Internetowym, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;
 7. Sklep Internetowy– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem https://studiowajdzik.pl/ ; 
 8. Sprzedawca –Studio Projektowe Wajdzik (Cicha 2, 34-100 Wadowice, woj. małopolskie, NIP: 5512652665, REGON: 520804753), który umożliwia korzystanie z Konta oraz dokonuje sprzedaży detalicznej Produktu na odległość za pomocą Sklepu Internetowego;
 9. Strony– Zamawiający i Sprzedawca;
 10. Produkt– prawo lub rzecz ruchoma z asortymentu Sprzedawcy prezentowanego w Sklepie Internetowym, która może stać się przedmiotem Zamówienia;
 11. Umowa– umowa sprzedaży Produktów zawierana przez Strony zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie;
 12. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonała Rejestracji i w jej wyniku uzyskała możliwość korzystania Konta oraz składania Zamówień w Sklepie Internetowym;
 13. Zamawiający – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym Konsument), bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie i nabywa Produkt w Sklepie Internetowym;
 14. Zamówienie – zamówienie obejmujące Produkt lub Produkty będące przedmiotem Umowy, zgodnie z wyborem Zamawiającego dokonywanym na stronach Sklepu Internetowego przy wykorzystaniu Koszyka, wraz z wybraniem – w zależności od dostępnych opcji: sposobu realizacji Zamówienia oraz formy Płatności.

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usługi Konta oraz sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną obejmują:
  1. rejestrację, zgodnie z § 4 Regulaminu, w wyniku której następuje utworzenie Konta;
  2. korzystanie z funkcjonalności Konta określonych w § 5 Regulaminu.
 3. Przeglądanie stron Sklepu Internetowego, w tym zapoznawanie się z asortymentem, możliwe jest dla każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności Rejestracji i posiadania Konta.
 4. Usługi określone ust. 2 pkt 2) są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji, po zalogowaniu do Konta.
 5. Rejestracja i usługi, o których mowa w ust. 1 – 3 powyżej, są świadczone nieodpłatnie.
 6. W ramach korzystania z usług, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, niedozwolone jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w tym:
  1. informacji i danych, stwarzających ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informatycznego lub stabilności Sklepu Internetowego lub jego infrastruktury;
  2. informacji naruszających prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Sprzedawcy lub osób trzecich;
  3. innych informacji lub danych naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 7. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, Konta i opisanych w niniejszym Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną wymagany jest komputer osobisty lub urządzenie mobilne z zainstalowanym systemem operacyjnym i przeglądarką internetową oraz dostępem do sieci Internet. Ponadto do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego i Konta wymagane jest:
  1. włączenie obsługi plików cookie, przy czym informacje na temat niezbędnych plików cookie znajdują się w polityce prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego;
  2. włączenie obsługi tzw. „wyskakujących okien” (pop-up).
 8. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik musi posiadać Konto, adres e-mail oraz aktywny numer telefonu korzystający z polskich zasobów numeracji (+48).
 9. Przed rozpoczęciem korzystania z Konta, w tym przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Sklepu Internetowego. 

§4. Rejestracja

 1. Rejestracja jest bezpłatna.
 2. Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną. Rejestracja jest niezbędna do korzystania z funkcjonalności Konta i do złożenia Zamówienia.
 3. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację oraz naciśnięcie przycisku „Akceptuję” (lub równoważnego).
 4. W formularzu rejestracyjnym osoba dokonująca Rejestracji podaje swoje dane osobowe niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem, założenia i utrzymania Konta oraz świadczenia związanych z tym Kontem usług. W formularzu rejestracyjnym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, są wyraźnie oznaczone.
 5. Po wypełnieniu i przesłaniu przez osobę dokonującą Rejestracji formularza rejestracyjnego za pomocą przycisku „Akceptuję” (lub równoważnego), Sprzedawca przesyła na podany w formularzu adres e-mail link aktywacyjny Konta. Kliknięcie w link aktywacyjny jest niezbędne do ukończenia Rejestracji i korzystania z Konta.
 6. Dokonując Rejestracji i składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Użytkownik:
  1. wyraża zgodę, aby wymagane przez przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta informacje dotyczące Umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego, jak również potwierdzenia zawarcia takich Umów, były mu przesyłane pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do jego Konta;
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie dowodów zakupu dotyczących Umów zawieranych w ramach Sklepu Internetowego w postaci faktur elektronicznych przesyłanych na adres e-mail przypisany do jego Konta, jak również akceptuje otrzymywanie w powyższy sposób faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur w postaci elektronicznej.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych aktualnych i zgodnych z prawdą. W razie zmiany danych Użytkownika lub stwierdzenia przez Użytkownika, że są one niezgodne z prawdą, Użytkownik zobowiązany jest dokonać ich niezwłocznej aktualizacji. 

§5. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  1. składanie Zamówień w Sklepie Internetowym;
  2. wprowadzanie, modyfikowanie lub usuwanie swoich danych, w tym adresów dostawy oraz danych do faktury;
  3. przeglądanie historii złożonych w Sklepie Internetowym Zamówień;
  4. wyrażanie i wycofywanie zgód marketingowych.
 2. Identyfikacja Użytkownika w ramach Konta następuje za pośrednictwem adresu e-mail, który stanowi zarazem login. Login i hasło do Konta mają charakter poufny. 
 3. Użytkownik nie powinien udostępniać swojego Konta osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przez siebie domowników lub pracowników, którzy dokonywać będą określonych czynności, w tym składać Zamówienia, w imieniu Zamawiającego.
 4. Konto prowadzi się dla Użytkownika przez czas nieoznaczony.
 5. Bez uszczerbku dla prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 10 Regulaminu, a wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować ze swojego Konta bez konieczności podawania powodu i zakończyć w tym zakresie świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą  elektroniczną. W tym celu Użytkownik winien:
  1. zalogować się do Konta i nacisnąć przycisk „Usuń konto” (lub równoważny), a następnie potwierdzić swoją dyspozycję; lub
  2. skierować do Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta, które stanowić będzie wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta, na adres e-mail: domkikatalagowe.swajdzik@gmail.com
 6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta, jak również jej ustanie w inny sposób, nie wpływa na Umowy sprzedaży Produktów zawarte przez Zamawiającego ze Sprzedawcą przed ustaniem tej umowy. Zamawiającemu będącemu Konsumentem lub osobą, o której mowa § 10 ust. 11 Regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od takich Umów na zasadach określonych w § 10 Regulaminu.
 7. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta, Konto zostanie usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy niezwłocznie, w każdym przypadku jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania żądania usunięcia Konta.
 8. W przypadku wątpliwości odnośnie tożsamości osoby występującej z żądaniem usunięcia Konta, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji tożsamości takiej osoby.
 9. Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny będzie uważane w szczególności: 
  1. korzystanie przez Użytkownika Konta w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, prawa osób trzecich lub postanowienia Regulaminu;
  2. niekorzystanie z Konta przez Użytkownika przez co najmniej przez 2 lata liczone od ostatniego logowania tego Użytkownika do jego Konta lub od ostatniej transakcji dokonanej w Sklepie Internetowym, w zależności od tego, co nastąpi później.
 10. Sprzedawca może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. powtarzających się naruszeń Regulaminu przez Użytkownika, pomimo otrzymania przez niego ostrzeżenia od Sprzedawcy zawierającego uprzedzenie go o możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym, w razie dopuszczenia się kolejnego naruszenia;
  2. rażące naruszenie przez Użytkownika Regulaminu, polegające w szczególności na dopuszczeniu się przez tego Użytkownika w ramach korzystania z Konta czynu niedozwolonego na szkodę Sprzedawcy,
  3. powzięcie przez Sprzedawcę informacji, że Użytkownik nie spełnia warunków uprawniających do Rejestracji i posiadania Konta, określonych w Regulaminie, w szczególności nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych.
 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 lub 10 powyżej, Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta, przesyłając je Użytkownikowi na adres e-mail przypisany do jego Konta. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 2) Konto zostanie usunięte z systemu teleinformatycznego Sprzedawcy po upływie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wypowiedzenia, chyba że Użytkownik zaloguje się w okresie wypowiedzenia do swojego Konta. W takim wypadku wypowiedzenie uważa się za bezskuteczne.
 12. Usunięcie Konta następuje nieodpłatnie i nie wyłącza uprawnień Zamawiającego związanych z Umową (Umowami), w tym z tytułu rękojmi za wady Produktów zakupionych przez Zamawiającego od Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca ma prawo odmówić powtórnej Rejestracji Użytkownikowi, któremu wypowiedział umowę o świadczenie usługi Konta z przyczyn, o których mowa w ust. 9 pkt 2) lub ust. 10 powyżej.

§6. Produktyz asortymentu Sklepu Internetowego

 1. Informacje o Produktach, takie jak opis, grafika, wizualizacja, dostępne są na stronach Sklepu Internetowego, przy poszczególnych Produktach.
 2. Wszystkie Produkty z asortymentu Sklepu Internetowego są wolne od wad prawnych oraz  – jeżeli istniał taki wymóg – zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.
 3. W wersji standardowej Produkt w postaci dokumentacji projektowej zawiera: 
  1. projekt architektoniczno-budowlany (w 3 egzemplarzach), 
  2. projekt techniczny (w 3 egzemplarzach), 
  3. charakterystykę energetyczną budynku (dla projektów domów), 
  4. kopię uprawnień architektów oraz innych osób uprawnionych do sporządzania opracowań, wchodzących w skład Produktu,
  5. teczkę na dokumenty budowlane, 
  6. ewentualne dodatkowe opracowania, które oznaczone są w Sklepie Internetowym opisem „w cenie projektu” lub równoważnym. 
 1. Wszystkie opracowania projektowe dostępne w Sklepie Internetowym przygotowano w języku polskim, przez uprawnionych projektantów, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami budowlanymi.
 2. Do Produktu, o którym mowa w ust. 3 dołączona jest także zgoda na zmiany adaptacyjne w projekcie. 
 3. Sprzedawca nie sprawuje nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351).
 4. Projekt architektoniczno-budowlany podlega ochronie jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). W związku z powyższym zabronione jest w szczególności jego rozpowszechnianie, jak i zwielokrotnianie jakimikolwiek środkami, wykorzystywanie w celach komercyjnych lub reklamowych. Naruszenie tych zakazów może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną Zamawiającego.
 5. Nabycie Produktu w postaci dokumentacji projektowej obejmuje prawo do zastosowania go tylko do jednej budowy.
 6. Sprzedawca może dołączać do Produktu bezpłatne dodatki.

§7. Zawarcie Umowy w Sklepie Internetowym

 1. Zamawiający składa Zamówienie za pomocą Koszyka.
 2. Złożenie Zamówienia jest możliwe wyłącznie dla Zamawiających posiadających Konto, po uprzednim zalogowaniu się. 
 3. W czasie składania Zamówienia za pomocą Koszyka, Zamawiający powinien dokonać wyboru Produktu lub Produktów i ich ilości (liczby), jak również sposobu realizacji Zamówienia oraz formy płatności spośród dostępnych opcji.
 4. W przypadku Zamówienia z dostawą doliczane są Koszty Dostawy, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach Sklepu Internetowego i wskazanymi w Koszyku.
 5. W celu złożenia Zamówienia, Zamawiający wybiera właściwy przycisk na formularzu Zamówienia, zawierający informację, że złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. W ten sposób Zamawiający akceptuje wybrane przez siebie Produkty zgodnie z ich opisem, ilością (liczbą) oraz Ceną, z uwzględnieniem postanowień ust. 3 powyżej, Kosztami Dostawy i wyraża wolę dokonania zakupu zgodnie z Regulaminem.
 6. Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przycisku zawierającego informację o złożeniu Zamówienia z obowiązkiem zapłaty. 
 7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia i zawarcie Umowy przesyłając potwierdzenie Zamówienia na adres e-mail Zamawiającego przypisany do jego Konta. Wiadomość taka zawiera również informacje przeznaczone dla Konsumentów, wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 8. Ustalona w Umowie Cena Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym jest wiążąca, nie ulega zmianie i nie zawiera Kosztów Dostawy.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Zamawiającemu treści Umowy następuje poprzez przesłanie Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia Umowy w wiadomości e-mail zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, a ponadto jest udokumentowane na dowodzie zakupu wydawanym Zamawiającemu oraz w dostępnych dla Zamawiającego danych (historii Zamówień) zapisanych na jego Koncie.

§8. Płatności

Płatność za Zamówienie może nastąpić – według wyboru Zamawiającego – podczas składania Zamówienia (Płatność z góry) albo przy odbiorze Zamówienia (u Dostawcy), przy czym:

 1. w przypadku Płatności z góry, Zamawiający dokonuje Płatności online – według swojego wyboru: kartą płatniczą, BLIK-iem, przelewem lub płatnością elektroniczną za pośrednictwem systemu płatności internetowych obsługiwanego przez dostawcę usług płatniczych, z którym współpracuje Sprzedawca. W celu dokonania Płatności, Zamawiający zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego dostawcy usług płatniczych;
 2. w przypadku Płatności przy odbiorze u Dostawcy, zapłata następuje gotówką, kartą płatniczą lub BLIK-iem (w terminalu obsługującym usługę BLIK).

§ 9.Realizacja Zamówień, odbiór i dostawa Produktów

 1. Zamawiający może składać Zamówienia 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, przy czym Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.  
 2. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
 3. Czas realizacji Zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę Produktów, powiększony o czas potrzebny na ich dostawę. 
 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji Zamówienia.
 5. Czas dostawy zależy od Dostawcy, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.
 6. Zamówione Produkty są dostarczane do Zamawiającego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku wyboru skrytki pocztowej jako formy dostawy, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Zamawiającego w momencie składania Zamówienia.
 7. Podczas odbierania Produktu dostarczonego na adres wskazany przez Zamawiającego, Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba powinien w obecności Dostawcy sprawdzić, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych oraz czy jest zgodny z Zamówieniem. 

§10.Prawoodstąpienia

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiającemu będącemu Konsumentem, jak również Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 11 poniżej, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poprzez Sklep Internetowy w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy biegnie:
  1. w przypadku Umowy sprzedaży Produktu – od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik), weszła w posiadanie Produktu;
  2. w przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od dnia, w którym Zamawiający lub wskazana przez niego osoba trzecia (inna niż przewoźnik), weszła w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
  3. w przypadku Umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  4. w przypadku pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Zamawiającemu w szczególności odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 
 3. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając stosowne pismo lub oświadczenie:
  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail domkikatalagowe.swajdzik@gmail.com lub
  2. w formie pisemnej na adres  ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice 
 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest na stronach Sklepu Internetowego. Wzór formularza doręczany jest również Zamawiającemu na adres e-mail w wiadomości stanowiącej potwierdzenie zawarcia Umowy. Skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Zamawiającego Płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia dostępny w Sklepie Internetowym), niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku przesyłek pobraniowych zwrot Płatności następuje na rachunek bankowy podany przez Zamawiającego.
 7. Po wykonaniu przez Zamawiającego prawa do odstąpienia od Umowy, zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Produktów. Produkty należy dostarczyć lub odesłać na adres ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice  – niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 8. Produkt winien zostać zwrócony w stanie kompletnym i nienaruszonym, w oryginalnych oprawach. Produkt skopiowany nie podlega zwrotowi.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 6 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Zamawiającego będącego Konsumentem lub osobą, o której mowa w ust. 11 poniżej, o prawie odstąpienia od umowy. Powyższe oznacza, że Zamawiający jest uprawniony do zapoznania się z zawartością Produktu, jednakże bez naruszenia jego struktury i integralności. W szczególności Zamawiający nie może rozszywać dokumentów, wyłączać z nich kartek, czynić na nich jakichkolwiek adnotacji, wzmianek lub skreśleń, lub też w inny sposób uszkadzać. W przypadku, gdy zwracany Produkt został uszkodzony, Zamawiający może zostać obciążony kosztami usunięcia uszkodzeń, a jeśli wady są tego rodzaju, że zwrócony Produkt nie nadaje się do jego dalszej sprzedaży – kosztami wykonania nowego egzemplarza Produktu.
 11. Postanowienia niniejszego § 10 Regulaminu, dotyczące prawa odstąpienia od umowy, stosuje się również do Zamawiającego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym § 10 Regulaminu, przysługuje wyłącznie Zamawiającym będącym Konsumentami lub osobami, o których mowa w ust. 11 powyżej.

§11.Prawo wymiany

 1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub przepisami prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo jednokrotnej wymiany Produktu na inny, jednakże tego samego typu.
 2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może wykonać w terminie 30 dni od dnia oznaczonego na fakturze jako data sprzedaży. 
 3. Wymianie podlegać mogą Produkty o różnej wartości. Jeżeli jednak wymieniany Produkt jest tańszy od tego Produktu, na który zostaje wymieniony, konieczne jest dokonanie dopłaty różnicy w cenie (dotyczy również wzrostu ceny katalogowej). Jeśli nowy Produkt jest tańszy, to Sprzedawca zwraca różnicę, przy czym zwrot pieniędzy zostanie dokonany przelewem bankowym na wskazane konto, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwracany Produkt.
 4. Wymieniając Produkt Sprzedawca ponosi bezpośrednie koszty wymiany rzeczy (tj. koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z dokonywaną wymianą, co oznacza, że Produkt podlegający wymianie musi zostać odesłany na koszt Zamawiającego), a także koszty wysyłki wymienionego Produktu w wysokości określonej cennikiem, znajdującym się na stronie Sklepu Internetowego.

§ 12.Reklamacje i spory

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu Produktu bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego Produktu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące Produktów, Umowy, Konta, jak również dotyczące dostawy mogą być zgłaszane (według wyboru osoby wnoszącej reklamację):
  1. pocztą elektroniczną na adres e-mail domkikatalagowe.swajdzik@gmail.com lub
  2. w formie pisemnej, na adres ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice
 3. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail, opcjonalnie numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania. 
 4. Oryginał lub kopia dowodu zakupu (np. faktury) może ułatwić złożenie reklamacji, ale nie jest niezbędna do jej złożenia.
 5. O ile krótszy czas rozpatrzenia reklamacji nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedź na reklamację jest udzielana przez Sprzedawcę w terminie do 14 dni od jej otrzymania.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną (e-mail) – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 7. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych zakupionych Produktów są rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady. W przypadku, o którym mowa w art. 561(2) § 1 Kodeksu cywilnego, wadliwy Produkt powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy na adres ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice (dotyczy to zwrotu Produktu w razie odstąpienia od Umowy i wymiany Produktu na wolny od wad). 
 8. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem lub osobą, o której mowa w § 10 ust. 11 Regulaminu, na podstawie przepisów o rękojmi za wady zażąda wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione.
 9. Zamawiający będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 10. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ jest dostępna platforma Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR ― Online Dispute Resolution) powołana przez Komisję Europejską. Stanowi ona punkt dostępu dla Konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowo rozwiązać spór dotyczący Produktów lub usług zakupionych przez Internet. Platforma ta została uruchomiona na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 11. Niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi za wady, Zamawiający może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji, jeśli została ona na dany Produkt udzielona.
 12. Zamawiający, w celu zgłoszenia reklamacji, może skorzystać ze wzoru zgłoszenia reklamacyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronach Sklepu Internetowego. Skorzystanie z tego wzoru jest dobrowolne.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Zamawiających będących Konsumentami, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności co do wykonania zobowiązań wynikających z Umowy przez Sprzedającego i skutków ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Umowy ze Sprzedawcą są zawierane w języku polskim.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którą jest:
  1. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, która ma bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkuje koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów;
  2. wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ administracji publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;
  3. rozszerzenie asortymentu Produktów o produkty podlegające szczególnym regulacjom prawnym, wymagającym uwzględnienia ich w Regulaminie;
  4. dodanie nowych kanałów sprzedaży online, prowadzonej przez Sklep Internetowy (takich jak np. aplikacja mobilna) lub połączenie Sklepu Internetowego z innymi kanałami sprzedaży online prowadzonej przez Sprzedawcę;
  5. wprowadzenie w Sklepie Internetowym działań promocyjnych lub wspierających sprzedaż, skutkujących koniecznością dostosowania do nich Regulaminu;
  6. zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;
  7. usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;
  8. zmiana w zakresie procedury Rejestracji, zawierania Umowy bądź procesu składania, modyfikowania lub anulowania Zamówień;
  9. zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego lub Konta, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany;
  10. zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu;
  11. konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa określonych w Regulaminie;
  12. usprawnienie obsługi Użytkowników;
  13. zmiana w zakresie oferowanych metod realizacji (dostawy, odbioru) Zamówień lub form Płatności.
 4. Zmiana Regulaminu jest dokonywana tylko ze skutkiem na przyszłość, tj. wobec Zamówień składanych począwszy od dnia związania Użytkownika zmienionym Regulaminem. Sprzedawca poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni poprzez przesłanie do nich e-maili z informacją o zmianie Regulaminu wraz z treścią zmienionego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie również opublikowana w Sklepie Internetowym.
 5. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, który nie wypowie umowy o świadczenie usługi Konta (nie zrezygnuje z Konta) przed terminem wejścia zmiany Regulaminu w życie. Sprzedawca może również umożliwić Użytkownikowi przed terminem wejścia w życie zmiany Regulaminu zaakceptowanie zmienionego Regulaminu – w takim wypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika (wchodzi w stosunku do niego w życie) od momentu takiej akceptacji. Do Zamówień składanych od momentu wejścia w życie zmienionego Regulaminu zastosowanie znajduje zmieniony Regulamin.
 6. Użytkownik, który nie akceptuje zmiany Regulaminu, powinien zrezygnować z Konta (wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta – np. w sposób określony w § 5 ust. 5 Regulaminu).
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem: https://studiowajdzik.pl/ 
 8. Regulamin podlega prawu polskiemu.