POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

  1. Niniejsza Polityka prywatności sklepu internetowego, funkcjonującego pod adresem https://studiowajdzik.pl/ jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, jak również prawa i obowiązki Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych w ramach korzystania ze Sklepu Internetowego.
  2. Regulamin Sklepu Internetowego jest dostępny pod następującym adresem: https://studiowajdzik.pl/
  3. Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają to samo znaczenie, co definicje znajdujące się w Regulaminie, chyba że zostały one w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

Definicje

  1. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności poniższe wyrażenia mają następujące znaczenie: Administrator – Studio Projektowe Wajdzik Sp. z o.o. ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice NIP: 5512652665 REG: 520804753 KRS: 0000943345
  2. Regulamin – Regulamin Sklepu Internetowego;
  3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.);
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą oraz/lub podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i właściwymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, odwiedzająca Sklep Internetowy lub korzystająca z jego funkcjonalności.

Obowiązki informacyjne Administratora

Treść niniejszej Polityki Prywatności wyczerpuje obowiązki informacyjne Administratora, wynikające z art. 13 oraz art. 14 RODO.

Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może skorzystać z:

  1. Formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie: https://studiowajdzik.pl/ lub korespondencji w formie elektronicznej, kierowanej na adres e-mail: : domkikatalagowe.swajdzik@gmail.com lub korespondencji w formie pisemnej kierowanej na adres korespondencyjny Administratora: ul. Cicha 2/3, 34-100 Wadowice , z dopiskiem „Dane Osobowe”.
  2. W celu zapewnienia wsparcia oraz nadzoru nad ochroną danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który dostępny jest pod adresem e-mail: domkikatalagowe.swajdzik@gmail.com

Oświadczenie Administratora

1. Administrator oświadczył niniejszym, że dołożył i dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są i będą:

– przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

– zbierane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i uzasadnionych przepisami prawa celach, jak również przetwarzane dalej w sposób zgodny z tymi celami,

– adekwatne, stosowne oraz ograniczone wyłącznie do tych, które są niezbędne dla realizacji celów, w których są przetwarzane,

– prawidłowe i w razie zajścia takiej potrzeby – aktualizowane,

– przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

– przetwarzane za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych, w sposób zapewniający im odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. W ramach środków, o których mowa w ust. 1 pkt 6) powyżej, Administrator wdrożył system ochrony danych osobowych, stanowiący odpowiednią kombinację środków technicznych i organizacyjnych, przy czym skuteczność stosowanych zabezpieczeń danych Użytkownika wymaga stosowania się przez niego do zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności nieudostępniania przez niego swoich danych do logowania osobom trzecim.

3. Użytkownik jest także zobowiązany do dbałości o poprawność danych podanych przez niego w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego i do ich aktualizacji, w razie stwierdzenia, że są one niezgodne ze stanem faktycznym.

4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

Cel, podstawa i zakres przetwarzania danych osobowych

Cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają każdorazowo z podejmowanych przez niego działań.

  1. Zawarcie i realizacja umowy sprzedaży oraz korzystanie z innych usług oferowanych przez Administratora.

a) Dane przetwarzane są w szczególności w przypadku składania Zamówień, w tym Rejestracji, obsługi Płatności i dostawy – podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

b) Zakres przetwarzanych danych osobowych, w przypadku wskazanym w ust. 1, obejmuje:

– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych Produktów i usług oraz dane Płatności.

2. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Administratora – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią), przy czym zakres przetwarzanych danych obejmuje:

– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania,
– adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych Produktów i usług oraz dane Płatności.

3. Wykonanie obowiązków podatkowych – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane niezbędne do wystawienia i dostarczenia faktury):

– imię i nazwisko lub nazwa,
– adres zamieszkania,
– NIP (jeśli dotyczy),
– adres e-mail,
– przypisane do Użytkownika dane dotyczące nabywanych Artkułów i usług oraz dane Płatności.

4. Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO (odpowiednio: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności regulujących prawa konsumenta i odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej).

Zakres przetwarzanych danych osobowych Zamawiającego oraz osoby zgłaszającej reklamację (jeżeli jej dane osobowe są inne niż Zamawiającego):

– imię i nazwisko,
– adres korespondencyjny,
– adres e-mail,
– numer telefonu,
– powód i dane przedmiotu reklamacji,
– identyfikator sprawy w systemie reklamacyjnym Administratora, jeżeli został nadany
– dane opisujące proces reklamacyjny, w tym korespondencja prowadzona z osobą zgłaszającą reklamację.

5. Marketing bezpośredni realizowany przez Administratora, w tym dostarczanie informacji w formie newslettera:

a) Użytkownik może zamówić usługę newslettera („Subskrypcja”). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu, na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Administratora.

b) Subskrypcji dokonuje się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym (przy Rejestracji) lub poprzez formularz subskrypcji dostępny w Sklepie Internetowym.

c) Korzystanie z Subskrypcji jest dobrowolne i nieodpłatne. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

d) Dane osobowe są przetwarzane:
– w celu świadczenia usługi newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą);

– w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO (uzasadniony prawnie interes Administratora w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera).

e) Zakres przetwarzanych danych osobowych:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

6. Inne działania promocyjne, takie jak organizacja promocji, konkursów, wdrożenie programów lojalnościowych oraz innych form promocji Administratora – w zależności od charakteru działań podstawą przetwarzania będzie – w przypadku działania w oparciu o Regulamin: art 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą) lub w przypadku przyrzeczenia publicznego art. 6 ust 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci realizacji działań zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem), w przypadku realizacji operacji finansowych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz w innych przypadkach art. 6 ust 1 lit a) (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:
– imię i nazwisko,
– adres zamieszkania lub inny adres podany do korespondencji,
– adres e-mail,
– numer telefonu.

W przypadku niektórych form promocji zakres przetwarzanych danych może obejmować dodatkowo:
– płeć,
– datę urodzenia i wiek,
– wizerunek.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter).
Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu przez niego różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz Produktów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na promowaniu własnego przedsiębiorstwa i podmiotów z nim współpracujących.

W zakresie w jakim Administrator ma wpływ na przetwarzanie danych na stronach serwisów: Facebook, Instagram, YouTube, Linkedln, Twitter, Pinterest, Użytkownikowi korzystającemu z profilu przysługują prawa opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych.

a) Administrator w ramach realizacji Umów, może przekazywać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
– Dostawcom lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu Produktów,
– Operatorom systemów płatności (w przypadku wyboru tej formy płatności).

b) Dane osobowe Użytkowników, osób zgłaszających reklamacje oraz innych osób odwiedzających stronę internetową Sklepu Internetowego mogą być przetwarzane w drodze powierzenia przez podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe.

c) Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby podmiotów, świadczących usługi księgowe, agencji marketingowych (w zakresie usług marketingowych), podmiotom prowadzącym obsługę prawną Administratora i audytorom.

d) Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przetwarzanie danych na terenie państw trzecich

Wolą Administratora nie jest przekazywanie danych Użytkowników poza Europejski Obszar Gospodarczy, przy czym ze względu na korzystanie z rozwiązań informatycznych zewnętrznych dostawców, świadczących zwłaszcza usługi w chmurze, może dochodzić do takiego przekazania.

W takim przypadku przed przekazaniem danych Administrator zapewni, aby u odbiorcy funkcjonował odpowiedni poziom ochrony danych, zgodnie z art. 45 lub 46 RODO lub Użytkownik wyraził zgodę na takie przekazywanie.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:

a) w przypadku danych osobowych przypisanych do Konta – przez cały czas aktywności Konta oraz w postaci archiwalnej do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z działaniami przy użyciu Konta;

b) w przypadku danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu realizacji Umów – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z łączących strony stosunków prawnych;

c) w przypadku danych marketingowych – do czasu złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub wycofania przez Użytkownika udzielonych zgód;

d) w przypadku danych osobowych dotyczących zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęciu w odpowiednich księgach rachunkowych – przez okres wymagany w szczególności przepisami ustawy- Ordynacja podatkowa i ustawy o rachunkowości;

d) w przypadku danych osobowych dotyczących realizacji praw osób, w tym praw konsumenta oraz praw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych – do czasu przedawnienia tych roszczeń lub do czasu zakończenia postępowań, dla których te dane są niezbędne.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w RODO;

b) jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo jej wycofania w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzoru: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

a) Podanie danych osobowych przy Rejestracji ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi skorzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składanie Zamówień.

b) Podanie danych przy składaniu reklamacji ma charakter dobrowolny, niepodanie jednak tych danych może mieć skutek w postaci braku możliwości rozpatrzenia reklamacji.

c) Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych może skutkować brakiem możliwości otrzymywania informacji handlowych, w tym tych, dotyczących bonusów, rabatów, programów lojalnościowych i innych korzyści, które Administrator oferuje dla odbiorców działań marketingowych.

Zmiany polityki prywatności.

Mając na względzie zapewnienie zgodności niniejszej Polityki Prywatności z przepisami prawa, jak również koniecznością uwzględnienia w Polityce Prywatności zmian w zakresie realizowanych usług, Administrator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności.